#20783
Avatardanone
משתתף

אני אשמח לנסות, רק רוצה להבין יותר :
מעבר לשיחה הזו לא לדבר איתה יותר על זה בכלל?
וכשבורח לה פשוט להחליף בלי להתייחס לזה ,לדבר על דברים אחרים תוך כדי ?
להםסיק לקרוא לה ספרים בנושא ?(אגב היא בוחרת אותם גן מיוזמתה מלא פעמים ורוצה שאקריא לה).